Kovászna Vajnafalva Református Egyházközség

Lelkészi Hivatal: tel: 0267-342266 Hivatali idő: 8-14.

Lelkipásztorok:
Orbán Lajos
0762295806
Orbán Judit
0761620637
orbanlaj@yahoo.com

Főgondnok:
Deák Tamás

Számadó gondnok:
Kádár Gyula

Eseménynaptár

Júlis 3-án, a Kálvin napok keretén belül ifjúsági napra gyűlt össze Vajnafalván több mint 100 fiatal. Több esetben lelkes kísérőkkel jöttek a különböző gyülekezetekből, hogy együtt mélyüljünk el a hitben.
A nap áhítattal kezdődött. Beder Imre lelkész szavai arra irányították a figyelmet, hogy Jézusnak szüksége van ránk.
Szünet után Márton Előd, a FIKE kolozsvári utazó lelkésze tartott előadást, mely a fiatalok gyülekezetben való szerepvállalásáról szólt. A témát csoportos beszélgetéseken vitattuk meg. Nagy áldás az, hogy ilyenkor jobban meg mernek szólalni a fiatalok, megismerhetjük őket. Mert ha nagy hallgatóságot figyeljük, úgy tűnhet, nem is olyan nagy az érdeklődés. És beszélhetnek akármiről, néhányan mégis inkább a templom körül húzódnak meg, távol maradva így a lényegtől.
Délután játék, ebéd, énektanulás következett, majd egy nagyon érdekes zárás. Az előadó a Krisztus-testről (1Kor 12) szóló részt fiatalok bevonásával tette szemléletessé, mintegy éreztetve azt, amiről szó volt: együtt képezzük a gyülekezetet, és egyesített erővel tudjuk a mi Urunk nagyságát láttatni világunkban.
Legvégén két bátor fiatal összegezte a benyomásait. Beszámolójukból az derült ki, hogy nekik sikerült a lényegre tapintaniuk. Különösen hálásak voltunk nekik ezekért a szavakért, melyek rendezvényünket megkoronázták.
Isten áldja meg a résztvevők életét, de azokról sem feledkezzen meg, akik szolgálatkészen odaálltak, hogy a megfelelő körülmények meglegyenek. Népes volt a fiatalok csapata, és sok gyülekezeti tag önzetlen munkája igazi szeretetteljes keretet biztosított a rendezvénynek.

Szerdán kilencen jelentünk meg Kisborosnyón a nőszövetségi konferencián. A program hosszúra sikeredett, mi viszont sok tapasztalatot szereztünk. Egyike ezeknek éppen a lelkesedéssel kapcsolatos. Jó volt látni a kisborosnyói kicsi gyülekezet tagjainak nagy szeretetét és igyekezetét, amellyel bennünket fogadtak.

Pénteken Alsócsernátonba utaztak a presbiter testvérek konferenciára. A Bod Péter emlékének szentelt alkalom ismeretekben gazdagította a résztvevőket. Egy olyan lelkipásztor személyét elevenítették fel az előadók, aki kora kimagasló embere volt lelkiségben és tudásban egyaránt.

Szombaton reggel körülbelül hetvenen kerekedtünk fel Székelytamásfalvára a gyülekezeti napra. Az istentisztelet után jó volt visszamenni a gyülekezeti sátorhoz, ahol a tágas sátor kicsinek bizonyult. Örvendhettünk a kastélykert árnyas fáinak, hogy a nagy melegtől védtek bennünket. Szakácsaink remekeltek. Rókagombás, disznóhúsos bográcsosukat a zsűri ezüst éremmel és oklevéllel jutalmazta. A focibajnokságon is második helyezést nyertünk. A fiúk elégedetlenek voltak, mi viszont őszintén büszkék voltunk és vagyunk rájuk.
A gyülekezeti nap nagy áldása az, ahogyan gyülekezetünket láttuk: megéledve, megerősödve, összefogva. Ezen az úton vezessen bennünket tovább a mi Urunk!

Június 17-én jubileumi konfirmációi emlékünnepélyre került sor a délelőtti istentiszteleten. Az ötven éve konfirmáltak népes csoportja felelevenítette fogadalmát a gyülekezet előtt, ezúttal a leszármazottak társaságában. Az ünnepeltek közül többen is beszámoltak arról, hogy milyen nagyszerű élmény volt az Úrral való kapcsolatuk elemzése az elmúlt évtizedekben. Milyen egyedi lelkiállapotot eredményezett az, hogy most már érett korban álltak a gyülekezet elé, egyben visszaemlékeztek arra a konfirmációra, amit olyan zsenge korban éltek meg.
Az istentiszteletet követően szeretetvendégségre valamint kopjafaavatásra került sor a templomkertben.

Júnuis 4-én trianoni megemlékezést tartottunk a templomkertben. Helyi és vendégdiákok szavalatai hangzottak el, fellépett gyülekezetünk Hozsánna kamarakórusa. Az igei gondolatok a 2Kor 1.8-11 részhez kapcsolódtak, ahol Pál apostol az erő feletti megpróbáltatásokról szól. Ez a helyzetkép merülhet fel azokban is, akik a szinte évszázados múltú tragédiára visszagondolnak. De amikor már annyira kétségbeejtő a helyzet, hogy magunkat tehetetlennek érezzük, felsejlik az isteni kegyelem. Isten meg tud és meg is fog szabadítani – hangoztatja Pál apostol. Ezt a reményt mi imádságainkban ápoljuk. Az imádságnak pedig akkora ereje van, amekkorát mi tulajdonítunk neki hittel.
A trainoni emlékmű megkoszorúzása után a két himnusz eléneklésével zártuk a rendezvényt.

Június 3-án, vasárnap gyermeknapot tartottunk gyülekezetünkben. A templomba eljött gyermekek a prófétai imádság után újból átjöhettek a gyülekezeti terembe, ahol egy bibliai történettel gazdagodtak: a szerecsenországi komornyik történetét hallhatták. Gyors énektanulás után visszatértek a templomba, ahol beszámoltak a hallottakról, illetve elénekelték az újonnan tanult éneket. Áldás után a Gyerő Katalin zenetanárnő által előkészített műsor következett. Álljon itt a műsor, amely nagy tetszést aratott a hallgatóság körében:

  1. Tiszta szív diákkórus.

Gyermek- és népdalfeldolgozások
Vezényel: Cseh Béla

  1. Népdal – énekel Olosz Edina
  2. Molnár Józsiás iskola gitártriója

Felkészítő: Szabó Sebők Áron tanár

  1. Péter és Pál, magyar népmese.

Elmeséli: Kertész Hunor

  1. Gryllus Vilmos dalok.

Énekel: Gyerő József, Opra Anita és
Orbán Klára
Hangszeren kísér: Szabó Sebők Áron
Énekkel kísér: Bajkó Edina
Felkészítette: Gyerő Katalin

  1. Népdal – énekel Moldovai Dóra
  2. Hozsánna Kamarakórus.

Vezényel: Gyerő Katalin
Zongorán kísér: Diaconu Mónika

A virágvasárnapi istentisztelet keretén belül kilenc ifjú tett konfirmációi fogadalmat gyülekezetünkben. Már a kikérdezés estéjén bebizonyították, hogy alapos felkészülés van a hátuk mögött. A felkészítés közel két esztendejére szeretettel gondolnak vissza - hallhattuk az istentiszteleten megszólaló Ferencz Rékát. Ez idő alatt ugyanis a együttlét öröme, a jókedv határozta meg a hangulatot. Útravalóul az 5Móz 30,19-20 alapján hangzott el a tanács: lehet választani az élet és a halál, az áldás és az átok között. Nagy tehát a tét, ezért a gyülekezetben imádkoztunk, hogy a fiatalok további döntései is Isten mellett szóljanak. Az Úr áldása legyen rajtuk, hogy életük bővölködő, szép élet legyen.

Március 25-én, vasárnap este gyülekezetünk presbiterei családjaikkal együtt bibliaórán vettek részt. Ezen az alkalmon a bizonyságtevésről beszéltünk. Az egyik igeszakasz, amely a hitünk felvállalására, személyes hitélményeink megosztására buzdít így hangzik: Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt (Mt 10,32). Az igemagyarázatot szeretetvendégség követte. Hálát adunk Istennek azért, hogy az ilyen együttlétek a baráti beszélgetésekre is alkalmat adnak, de legfőképpen a közös lelki hang keresését élhetjük meg így együtt.

Március 4-én Kiskonfirmálást tartottunk gyülekezetünkben. Az első éves konfirmándusok számolhattak be tudásukról a gyülekezet színe előtt. Tavaly szeptemberben tizenheten jelentkeztek a konfirmációi kiképzésre. Részükről többnyire jó igyekezetet tapasztaltunk az eddigi kátéórákon. Nagy örömet jelentett az, hogy a fiatalok hozzátartozói érdeklődésüket mutatták gyermekeik tanbeli ismeretei kapcsán. Így szép számú gyülekezet előtt zajlott le a kikérdezés. A továbbiakban is azért imádkozunk, hogy a kátéórák hitbeli megerősödésre vezessenek fiataljainknál.

Női Világimanap gyülekezetünkben. Az elmúlt hét csütörtök délutánján megtartottuk a Női Világimanapot. Vendégeink voltak a Kovászna Belvárosi Egyházközséghez tartozó nőtestvérek és lelkipásztoruk.
Elsőként a maláj nőtestvérek által összeállított liturgiát olvasták fel részleteiben a jelenlevők. Különösképpen odafigyeltünk a Habakuk próféta könyvéből vett igeszakaszra, valamint annak magyarázatára. A liturgiát Istent dicsérő énekeink tették színesebbé.
A program központi része volt az igehirdetés, melynek alapjául A hamis bíró példázata szolgált (Lk 18.1-8). Az Úr Jézus szavaiból megértettük, hogy még a legkétségbeejtőbb helyzetben is van lehetőségünk a cselekvésre, ez pedig a kitartó, lankadatlan könyörgés Istenhez. Egyben megerősítést is kaptunk Istentől arra nézve, hogy imádságaink meghallgattatnak.
A világimanapra összeállított anyagot Deák Jutka testvérünk vetítette le és egészítette ki a képeket magyarázatával.
Áldás után szeretetvendégség következett, melyre a női bibliakör tagjai hangulatosan díszített asztallal készültek.
Boldogok vagyunk, hogy egy ilyen rendkívüli alkalom is lelki épülésünket és közösségünk megerősödését szolgálta. Köszönet és hála mindezért kegyelmes Istenünknek.

.................................

November 17-20. között néhányan részt vettünk egy csendes hétvégén Szovátán. A 19. erdélyi református Cursillo újdonságnak számított nekünk. Lelkiekben felüdülve érkeztünk vissza Kovásznára hálát adva az Úrnak a sok szeretetért, amit Tőle és felebarátainktól kaptunk.

November 13-án gyülekezetünk Hozsánna kamarakórusa fellépett a gógánváraljai templomban. A kórus nagy családjának kellemes együttlétét a jókedvű, Istent dicsérő éneklés tarkította. A helybeliek szeretete pedig pótolta a meleget.

Október 16-án vasárnap délután – este 6 órakor szeretetvendégséggel összekötött presbiteri bibliaórát tartottunk. Jól éreztük magunkat. A beszélgetésben többek között arról volt szó, hogy Jézus nélkül a presbitérium együttléte olyan, mint a feltámadott Jézus nélküli tanítványi közösség: félelemmel és rettegéssel telt, okoskodásokba torkolló együttlét.

Október 14-én csütörtökön 17 órától újból összegyűltünk nőszövetségi bibliaórára. Egyelőre csak kevesen, de így is jó hangulatban beszélgettünk a szeretetről az 1Thessz 3,12 alapján. Egyik asszonytestvérünk jóvoltából egy kis szeretetvendégségre is sor került.
Isten segítségével az elkövetkezendőkben a rendről fogunk beszélni olyan összefüggésben, mint rend a gyülekezeti életben, keresztyén házirend, rend a lelki világunkban. Ezekre az alkalmakra szeretettel várunk minden nőtestvért a gyülekezetünkből!

Október 9-én az Idősek Vasárnapját tartottuk meg gyülekezetünkben. Bár erre a reggelre nagyon lehűlt az idő, még hó is hullott időnként, kb. száznegyvenen gyűltünk egybe ünnepelni. A Zsolt 92,13kk alapján arról hallhattunk igehirdetést, hogy hit által idős korban is lehet gyümölcsöt hozni, szolgálni az Úrnak és egymásnak.
A 70 év fölöttieket köszöntötte Thiesz Katalin szavalatával, majd a gyülekezet Hozsánna kórusa lépett fel.
Szeretetvendégségre benn maradtunk a templomba. A végén a kijáratnál átvehették az idősek a nekik szánt figyelmességeket. Mindenkinek jutott gyülekezetünk lapjából, a Szőlőtőből egy-egy példány, melyet erre az alkalomra jelentettünk meg újból.

Október másodikán ifjúsági napot tartottunk a gyülekezetünkben. A Kézdi-Orbai egyházmegye területéről 13 gyülekezetből érkeztek fiatalok összesen mintegy nyolcvanan.
Koradélután áhítattal kezdtük a programot. Az ApCsel 17.23 alapján azt az isteni üzenetet vettük, hogy Istent jobban meg kell ismernünk ahhoz, hogy Őt imádni tudjuk. Majd nekünk kell róla szólnunk másoknak is, hogy az istenismeretből ők is hasznot húzzanak, azaz áldott, teljesebb életet éljenek.
Az áhítat után az udvarfalvi Reménység nevezetű keresztyén együttes zenélt, majd egy előadás következett A hit - az valami más címmel. Ruszka Sándor kollégiumi lelkész diákjai körében végzett egy felmérést annak kapcsán, hogy milyen istenélményben volt részük, kik szóltak nekik eésőként Istenről, és mennyire kötődik a hitéletük a Szentíráshoz.
Az előadást több tevékenység követte. Négy csoportra osztva járták be a fiatalok rendre a különböző helyszíneket.
A templomban énektanítás folyt, amelyet a Reménység zenekar irányított, a parókia udvarán az egyik csoportot finomságokkal kínálták, míg két másik csoport a gyülekezeti teremben illetve az udvaron játszott.
Hat órakor a templomban gyűltünk össze az istentiszteletre, melyre a gyülekezeti tagok is hivatalosak voltak.
Ennek az istentiszteletnek az volt az érdekessége, hogy a liturgiát teljesen a helyi fiatalok vezették, a lelkipásztorra az Ige hirdetése hárult.
A Zsid 11.32-36 alapján elhangzott az, hogy a hit erőt kölcsönöz, kiemel e világból, és így többek tudunk lenni mi, akik az Urat követjük azoknál, akik csak magukra vagy emberekre számítanak. Ezek után mindenkinek azt kellene kimondania: én is akarok hinni!
A Reménység zenekar zárta a napot egy félórás koncerttel. Az énektanulás eredményeként a fiatalok is be tudtak kapcsolódni az éneklésbe.
Köszönettel tartozunk azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik segítőkészen álltak az ügy mellé. Isten áldása legyen életükön!

 

Vasárnapi alapige:
Az én anyám és testvéreim azok, akik az Isten beszédét hallgatják és cselekszik.
Lk 8,21