Kovászna Vajnafalva Református Egyházközség

Lelkészi Hivatal:
tel: 0267-342266
Hivatali idő: 8-14.

Lelkipásztorok:
Orbán Lajos
0762295806
Orbán Judit
0761620637
orbanlaj@yahoo.com

Főgondnok:
Deák Tamás

Számadó gondnok:
Kádár Gyula

A vajnafalvi református hívekről az első lényegesebb híradást egy 1762-ből származó jegyzőkönyvben találni. Erre hivatkozik a gyülekezet múlt század eleji lelkipásztora, Havadtőy Sándor. A jegyzőkönyvben az áll, hogy 1762-ben esperesi vizitáció volt Kovásznán, és ekkor derült ki az egyházi hatóságok előtt, hogy a vajnafalvi hívek egy temetőben lévő színben tartották az istentiszteleteket. Ez a temető a mostani templom helyén állt.
A vizitáció meghagyja, hogy ezzel a szokással hagyjanak fel a hívek, és a vajnafalviak engedelmeskednek is ennek a felszólításnak.
Egy 1847-ben keltezett jegyzőkönyv szerint a vajnafalviak gondnokot választanak maguknak, aki az egyház ügyeit intézze.
1852-ben fából építenek templomot maguknak a vajnafalvi reformátusok. Majd 1887-ben beolvadnak a kovásznai református egyházba azzal a kikötéssel, hogy a presbitériumban a vajnafalvi hívek is képviselve legyenek.
Időközben a fából készített templom rozoga lett, és a vajnafalviak új templom építésének az álmát kezdték melengetni szívükben.
Csírája az ún. templomalapnak, hogy 1888-ban Vajna Károlyné sz. Csutak Erzsébet ingatlanjai egyötödét a templomépítés céljára hagyja.
1908-ban gyűjtést indítanak a településen az új templom megépítéséhez.
Szépen gyarapodnak az adományok, de az első világháború ezt a tervet is megakadályozza, mert a pénz elértéktelenedik. Az összegyűlt pénz már semmire sem elég.
Ilyen körülmények között sem lankad Havadtőy Sándor kovásznai református lelkipásztor, aki a következőket jegyzi fel a templom építése kapcsán: bűnbánat és könnyhullatás között tanultam meg, hogy a templomépítésnek egy feltétele, egy eszköze van, az imádság, amivel zörgetni, kérni kell hittel, és amiben nem szabad elfáradni.
Nagy előrelépést jelent a templomépítésnél az, ami 1929 Pünkösdjén történik. Az ünnepen a lelkipásztor beszéde nyomán többen is nagyobb összeget ajánlanak fel a nemes célra. Nemsokára Kovászna község is szép összeggel járul hozzá az építkezéshez.
A templom tervét Debreczeni László készítette.
A presbitérium 1930-ban fogadja el a tervet.
Az építkezésnek szeptember elején fognak neki. Két hónap alatt fedél alá kerülnek a falak. A további munkálatok, pl. a bútorzat elkészítése elhúzódik 1932 nyaráig.
Havadtőy Sándor lelkész a templom építésének történetéről írt könyvében is köszönetet mond az adományozóknak, az építtető bizottság tagjainak, és feljegyzi mindazoknak a nevét, akik adakoztak.
A templomon nagyobb javítási munkálatokat hajtottak végre 2005-ben és 2008-ban. Így jelenleg teljes szépségében áll, jól láthatóan az időközben kivágott fák miatt.
A jelenlegi harangot 2008-ban öntette a gyülekezet.

Vasárnapi alapige:
Az én anyám és testvéreim azok, akik az Isten beszédét hallgatják és cselekszik.
Lk 8,21